• Döviz Bilgileri Güncelleniyor..
  • Vakitler Güncelleniyor..
  • BINGOL:
  • Bugün
  • Yarın °C / °C

YATIRIM DESTEKLERİ ANLATILDI

9 Eylül 2019
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
1109 defa okundu.
YATIRIM DESTEKLERİ ANLATILDI

BİNTSO ile Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’den Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Bilgilendirme Seferberliği başlatıldı. Solhan’da bu kapsamda bir program düzenlenerek katılımcılara destekler hakkında bilgi verildi.

Bingöl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bingöl Ticaret ve Sanayi Odasınca Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı nedeniyle, Solhan’da toplantı yapıldı.

Solhan Kültür Merkezinde düzenlenen programa Ziraat Mühendisi Abdulkerim Kaya, Şube Müdürü Ahmet Çipik, İnşaat Mühendisi Musa Burakgazi ve Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin İslamoğlu konuşmacı olarak katıldılar.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) Ekonomik Yatırımlar/Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları 13. Etap Başvuruları 2 Ağustos 2019 başladı. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Uygulama Rehberinin yayımlanmasından sonra Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası ile Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Solhan’da bilgilendirme toplantısı gerçekleşti.

Toplantının açılış konuşması yapan Sebahattin İslamoğlu, ” Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı hakkında bilgi aktarımı için bir araya geldik. Aklınıza ne takılıyorsa sorun. Devletin bu anlamda çok büyük destekleri var. Yarısını siz yarısını da devlet diyor ‘biz verelim.’ Bu anlamda aklınızdaki bütün sorulara yanıtlamak ve sizlere yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız.”

Toplantıda slayt ile yapılan sunumda şu bilgiler paylaşıldı: “Ekonomik Yatırımlar Kapsamında; Tarımsal ürünlerin işlenmesi paketlenmesi ve depolanması (Bitkisel Ürünler, Hayvansal Ürünler, Su Ürünleri, Çelik Silo, Soğuk Hava Deposu), Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı (jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgâr), Proje kapsamında yer alan tesislerde kullanılmak üzere enerji üretim tesisleri, Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması yatırımları,

Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar

I- Büyükbaş İçin Sabit Yatırımlar  (Etçi ve Sütçü Damızlıklar (Sığır/Manda) ve Besiler)

II- Küçükbaş İçin Sabit Yatırımlar  Et (Koyun/Keçi) /  Süt (Koyun/Keçi)

III- Hindi ve Kaz Yetiştiriciliği İçin Sabit Yatırımlar   Et (Hindi/Kaz)

IV- Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Yönelik Sabit Yatırımlar

V-Kültür Mantarı Üretimine Yönelik Sabit Yatırımlar

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım Konularında;

Kırsal Turizm Yatırımları, Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri, El Sanatları Ve Katma Değerli Ürünler, Bilişim Sistemleri ve Eğitimi hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

KİMLER BAŞVURABİLİR

Son başvuru tarihinden önce bakanlığımızın herhangi bir kayıt sistemine kayıt yaptırmış olan;

Gerçek Kişiler (Bireyler), Şirketler  (kolektif, Ltd. ve A.Ş.), Tarımsal amaçlı; Kooperatifler, Birlikler, Bunların üst birlikleri, Belirtilen tüzel kişilikler kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilir. Tüm yatırımlara yönelik proje konularına başvurabilecek tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olması gerekir. Halen KKYDP kapsamında proje uygulaması devam edenler başvuruda bulunamazlar. Daha önce KKYDP kapsamında proje uygulayan ancak fesih sürecinde olan veya projesi fesih edilmiş olanlar başvuruda bulunamazlar. Kooperatif ortakları hariç olmak üzere, bir tüzel kişiliğin ortakları ayrıca proje başvurusunda bulunamazlar.

YATIRIM TUTARI VE DESTEKLEME ORANLARI

Ekonomik Yatırımlar (Hibeye Esas Proje Tutarı): Program kapsamında her bir yatırım türü için Hibeye Esas Proje Tutarı belirlenmiş olup Hibe Oranı % 50’dir. KDV hariç olarak bütçelendirilen projeler, mevzuat ile belirlenen satın alma kuralları ve Hibe Sözleşmesi esaslarına göre gerçekleştirildiğinde %50 si yatırımcı, % 50 si bakanlık tarafından karşılanır.

YATIRIM YERİNİN ÖZELLİKLERİ

Yatırım yerinin mülkiyetinin; Başvuru sahibi adına olması ve/veya Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve küçük ihtisas sanayi sitesinden başvuru sahibi adına bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en az yedi yıl tahsis/irtifak tesis edilmiş olması, Tahsis/irtifak süresi boyunca tahsis/irtifakın iptal edilmeyeceğine dair taahhütnamenin de başvuru ekinde sunulması gerekir. Yeni ve Tamamlama Yatırımlarında yatırım yerinin tapu kaydında ipotek, haciz, ihtiyati tedbir ve yatırımın sürdürebilirliğini etkileyebilecek şerhler ve mahkemelik durumların olmaması gerekir.

PROGRAM KAPSAMINDAKİ GİDER KALEMLERİ

Yatırım uygulamalarına ait;

  1. a) İnşaat işleri alım giderlerine,
  2. b) Makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine,

hibe desteği verilir.

Satın alımlar KKYDP Satın Alma Esaslarına göre ve yatırımcı tarafından hibe sözleşmesi imzalanması sonrasında gerçekleştirilmelidir.

EKONOMİK YATIRIMLAR

Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi Paketlenmesi ve Depolanması

Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi Paketlenmesi ve Depolanması

Zeytinyağı Tesisi, Zeytin Salamura Tesisi, Konserve-Salça Tesisleri, Biber İşleme, Sebze Kurutma, Meyve Sebze İşleme, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İşlenmesi, Dondurulmuş Gıda vb

Hayvansal Ürünlerin İşlenmesi Paketlenmesi ve Depolanması

Süt işleme Tesisi, Et İşleme Tesisi, Deri İşleme Tesisi, Mandıra, Kanatlı ve büyükbaş-küçükbaş İçin Mezbaha ve Kombina vb

Su Ürünlerinin İşlenmesi Paketlenmesi ve Depolanması

En az 100 ton/yıl en fazla 2000 ton/yıl su ürünleri, yumuşakça, çift kabuklu ve kabuklu kurulu üretim tesisleri, denizlerde istiridye, midye ve iç sularda üretim ve yetiştirme amacıyla yapılan sabit yatırımlar  vb

Çelik Silo: Tek başına depolama amaçlı silo yanı sıra bir üretim tesisinde hammadde veya mamul depolama amaçlı olarak çelik silo başvurusu yapılabilir.

Soğuk Hava Deposu: Sadece yeni yatırıma konu olabilir, meyve-sebze-et-su ürünleri depolama amaçlı projelendirilebilir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Un ve karma yem konularında yeni yatırım tesisi başvuruları kabul edilmez.

Sert kabuklu meyveler hariç tarımsal ürünün ilk işlemesi yatırıma konu tesiste                        gerçekleştirilmelidir.

Yurtdışında üretimi yapılan ürünlerin işlenmesine ve paketlenmesine yönelik                                  yatırımlar hibe desteği kapsamında değerlendirilmez

Deri işleme tesisine yönelik hibe başvuruları yatırım yerinin Organize Sanayi Bölgesi olması şartıyla kabul edilir.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan mezbahası konusunda yeni yatırım başvurusu kabul edilmez.

Soğuk hava depolarında depolama alanı 750 m2 den veya depolama hacmi 4500 m3 den düşük olamaz. (Gerçek kişi başvuruları ve tarımsal amaçlı kooperatif başvuruları hariç.)

Aynı proje kapsamında farklı ürün ya da ürün gruplarının işlenmesi ve paketlenmesine yönelik proje teklifi yapılamaz.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI KULLANAN YENİ SERALARIN YAPIMI

Yenilenebilir enerji kullanan yeni seralar en az üç dekar olarak projelendirilmelidir.

Yenilenebilir enerji kaynaklı (jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgâr) sera başvuruları yeni tesis olarak yapılır. Yenilenebilir enerji içermeyen sera yapımına yönelik yatırım proje başvuruları kabul edilmez. Proje Elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretimine ilişkin yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre projelendirilmelidir. Hibe sözleşmesi ile beraber bağlantı anlaşmasını İl Müdürlüğüne sunması şarttır.

– Proje Kapsamında Yer Alan Tesislerde Kullanılmak Üzere Enerji Üretim Tesisleri

Bu Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış tesisler ,

Bu Tebliğ kapsamında yapılacak tesislerde, Büyükbaş, küçükbaş, kanatlı yetiştiriciliği (hindi, kaz) işletmelerinde, Toplu basınçlı sulama sistemleri için, sulama kooperatifleri ve sulama kooperatifleri üst birliklerinin Sulama hizmetlerinin gerektirdiği elektrik enerjisini temin etmek amaçlı güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımında

Üç dekardan küçük olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modern seralarda kullanılmak üzere; Yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı, yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri kurulması program kapsamında desteklenebilir.

 

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN